Werkwijze

Als een arts nu een aanvraag indient bij een laboratorium, gebeurt dat veelal tegelijk met het uitschrijven van een recept. Dat recept gaat direct naar de apotheek, maar de uitslag van het lab komt pas een aantal dagen later binnen. In de nieuwe situatie meldt het lab de uitslag niet alleen aan de aanvrager, maar signaleert óók aan het LSP dat er een bepaling is uitgevoerd. Als u zich, met instemming van de patiënt, als dossierhouder heeft aangemeld bij het LSP, krijgt u in geval één van de zes voor de apotheek belangrijke labwaarden is gewijzigd, een signaal dat er een mutatie op het dossier van uw patiënt is.

Zou u van elke mutatie een signaal krijgen, dan zou een enorme hoeveelheid niet-relevante meldingen bij u binnenstromen. Daarom is in de relatie tussen de dossierhouder en het LSP een kennissysteem geschakeld dat controleert of de mutatie in het dossier een actie van u verlangt.

Dit is het begin van een nieuwe generatie medicatiebewaking. Onnodige meldingen, zoals een goede labuitslag, worden voorkomen, terwijl echte risicosituaties juist worden gedetecteerd. Kortom, als er wat wordt gemeld, dan vraagt dat een beoordeling door de apotheker. U raakt daarmee verlost van eindeloze lijsten van medicatiebewakingsmeldingen die niet relevant zijn.
Naast lab-uitslagen zijn ook gegevens wat betreft Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) van groot belang voor de apotheek. Niet de gegevens die naar beste vermogen zijn afgeleid uit de medicatie van de patiënt, maar gegevens die direct van de bron komen: namelijk uit de professionele samenvatting van het huisartsinformatiesysteem (HIS).

Randvoorwaarden

Het functioneren van deze kennisinfrastructuur is uiteraard niet alleen afhankelijk van voldoende aansluitingen van zorgverleners op het LSP, maar ook van de kwaliteit van deze gegevens in de basissystemen. Het is een groeipad waarbij StatusScoop de infrastructuur aanbiedt en waar in de komende tijd invulling aan wordt gegeven.

Een andere beperking is dat er nog geen integratie met uw AIS plaatsvindt. Ook daar wordt de komende tijd gezamenlijk met uw AIS-leverancier aan gewerkt. Vanuit uw AIS zult u nu een lijst van patiënten, waarvoor u als dossierhouder optreedt, moeten genereren. Mogelijk wilt u bij een signaal het bijbehorende rapport koppelen aan de gegevens van de patiënt, zoals die in uw AIS zijn vastgelegd. Met de gebruikte Clinical Rules® is al ervaring opgedaan in de ziekenhuisapotheken. Voor de openbare farmacie is deze techniek veelbelovend, maar bevindt zich nog in een beginstadium. Maar de tijd is rijp!